How to Read, Two

Postmodern
Japan

Earl
Jackson, Jr.


Spring
1999

Riddle One How to Read, Part Two.

In order to read the text on this page, you must download
the Athenian font and install it in your system. disk. The font is available
in either Mac- or Windows-compatible formats, for free, from the
Perseus
Project
site. The Perseus
Project
has  an
interactive page
fully describing the various font
options
it offers. Among them are free downloads of the Mac- and Windows-compatible
Athenian font. It’s very light too.

Macintosh:  For
Mac

Athenian
Click This
.

Windows: For the Athenian font for Windows 95 and up, Click
This for Windows Athenian
.

Once you have installed the font, read the text below
and practice. Ask yourself questions eventually about what it means to
read.How does the „reading“ that this page solicits differ from the „reading“
that the How
to Read Murakami
page encourages? Please note the systematic steps
listed below the illustrative table. Please follow the steps, as they are
literally HOW TO READ [this page].


 

éll‘
§rÆsomai, ·n d‘ §gÅ. ka? moi e?p°, å
Men°jene, ù ên se ¶rvmai. tugxãnv går


§k
paidÚw §piyum´n ktÆmatÒw tou, Àsper
êllow êllou. ? m¢n gãr tiw ·ppouw


  
[211e] §piyume? ktçsyai, ? d¢ kÊnaw, ? d¢ xrus?on,
? d¢ timãw: §gÆ d¢ prÚw m¢n


 
taËta prñvw ¶xv, prÚw d¢ tØn t´n
f?lvn kt°sin pãnu §rvtik´w,
x
   


  Ímçw
[212a] oÔn ?r´n, s° te ka? lÊsin, §kp°plhgmai
ka? eÈdaimon?zv òti oÏtv


n°oi
àntew oÂoi t‘ §stÚn toËto tÚ kt°ma
taxÁ ka? =&d?vw ktçsyai, ka? sÊ te


toËton
oÏtv f?lon §ktÆsv taxÊ te ka? sfÒdra, ka?
aÔ o?tow s°: §gÆ d¢ oÏtv


 pÒrrv
e?m? toË ktÆmatow, Àste oÈd‘ òntina trÒpon
g?gnetai f?low
ßterow


   
ït°rou oâda, éllå taËta dØ aÈtã
se boÊlomai §r°syai ëte ¶mpeiron.


 ka?
moi e?p°: §peidãn tiw tina filª, pÒterow pot°rou 


[212b]
filow
gignetai,
?
fil´n
toË
filoum°nou
µ
?
filoÊmenow
toË
filoËntow:
  filow
gignetai,
i
filin
toË
filoum°nou
µ
?
filoÊmenow
toË
filoËntow:

How to Read or  How
to Read

1. Read Jessica
Donahue’s  text on
Daydreaming
in Greek
.

2. Click on
hyperlink o
n her text page to
arrive at
the page  you are staring at now
in order to read this sentence.

3. Follow
the instructions
above to download the appropriate
version of the Athenian font.

4. Install
the font.

5. Return to
this page.

6. Read the
text in the illustrative table above. Be able to read it aloud. Find out
if any of your 
philoi
can read it  silently.

7. Be prepared
for
a pop
quiz
at any time.

8. While mastering
the
technique 
of reading
for this page, remember how
to read
Murakami. Keep as many ways  to
read
as you can.


 

 


Syllabus

How
to Day dream

How
to Read 1

How
to Teach 

How
to Learn


 

Lets
Deviant!
Another
Scene
E-mail

Earl Jackson, Jr.
tomrip5@aol.com

Another
scene


http://www.anotherscene.com/

éll‘ §rÆsomai,
·n d‘ §gÅ. ka? moi e?p°, å Men°jene, se
¶rvmai. tugxãnv går


 §k paidÚw §piyum´n
ktÆmatÒw tou, Àsper êllow êllou. ? m¢n
gãr tiw ·ppouw


  [211e] §piyume? ktçsyai,
? d¢ kÊnaw, ? d¢ xrus?on, ? d¢ timãw: §gÆ
d¢ prÚw m¢n


  taËta prñvw
¶xv, prÚw d¢ tØn t´n f?lvn kt°sin pãnu
§rvtik´w, ka?


  boulo?mhn ên moi f?lon
égayÚn gen°syai mçllon µ tÚn êriston
§n ényrÅpoiw


  àrtuga µ élektruÒna,
ka? na? må D?a ¶gvge mçllon µ ·ppon te ka?
kÊna–oâmai


  d°, nØ tÚn
kÊna, mçllon µ tÚ Dare?ou xrus?on ktÆsasyai
deja?mhn polÁ


  prÒteron ïta?ron,
mçllon <d¢ µ aÈtÚn Dare?on–oÏtvw
§gÆ fil°tairÒw t?w e?mi.


  Ímçw [212a]
oÔn ?r´n, s° te ka? lÊsin, §kp°plhgmai ka?
eÈdaimon?zv òti oÏtv


  n°oi àntew oÂoi
t‘ §stÚn toËto tÚ kt°ma taxÁ ka? =&d?vw
ktçsyai, ka? sÊ te


  toËton oÏtv f?lon
§ktÆsv taxÊ te ka? sfÒdra, ka? aÔ o?tow s°:
§gÆ d¢ oÏtv


  pÒrrv e?m? toË
ktÆmatow, Àste oÈd‘ òntina trÒpon g?gnetai
f?low ßterow


  ït°rou oâda,
éllå taËta dØ aÈtã se boÊlomai
§r°syai ëte ¶mpeiron.

 ka? moi e?p°: §peidãn
t?w tina filª, pÒterow pot°rou
[212b]
f?low
g?gnetai,
?
fil´n
toË
filoum°nou
µ
?
filoÊmenow
toË
filoËntow:
µ
oÈd¢n
diaf°rei;[speakb]oÈd°n, ¶fh,
¶moige
doke?
diaf°rein.[speakb]p´w
l°geiw;
·n
d‘
§gÅ:
émfÒteroi
êra
éllÆlvn
f?loi
g?gnontai,
§ån
mÒnow
?
ßterow
tÚn
ßteron
filª;[speakb]¶moige, ¶fh,
doke?.[speakb]t?
d°;
oÈk
¶stin
filoËnta

éntifile?syai
ÍpÚ
toÊtou
ùn
ín
filª;[speakb]¶stin.[speakb]t? d°;
îra
¶stin
ka?
mise?syai
filoËnta;
oÂÒn
pou
§n?ote
dokoËsi
ka?

§rasta?
pãsxein
prÚw

paidikã:
filoËntew
går[212c]
…w
oÂÒn
te
mãlista

m¢n
o?ontai
oÈk
éntifile?syai,


ka?
mise?syai.
µ
oÈk
élhy¢w
doke?
soi
toËto;[speakb]sfÒdra ge,
¶fh,
élhy°w.[speakb]oÈkoËn
§n
t“
toioÊtÉ,
·n
d‘
§gÅ,
?
m¢n
file?,
?

file?tai;[speakb]na?.[speakb]pÒterow oÔn
aÈt´n
pot°rou
f?low
§st?n;
?
fil´n
toË
filoum°nou,
§ãnte
ka?
éntifil°tai
§ãnte
ka?
mis°tai,
µ
?
filoÊmenow
toË
filoËntow;
µ
oÈd°terow

§n
t“
toioÊtÉ
oÈdet°rou
f?low
§st?n,
ín

émfÒteroi
éllÆlouw
fil´sin;[speakb]¶oike goËn[212d]
oÏtvw
¶xein
.


Raptures of the Surface